Struktura společnosti

Politika ISM

Vedení společnosti vyhlašuje politiku INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ kvality, environmentu a BOZP jako jednu z nejdůležitějších cest k vybudování efektivní a prosperující firmy s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu.

Celý dokument


Čestné prohlášení dle zákona 148/1996 Sb. a 93/1998 Sb.

V souladu s novelizovaným ustanovením § 2b zákona č. 148/1996 Sb. a zákona 93/1998 Sb. čestně prohlašujeme, že splňujeme kvalifikační předpoklady stanovené dle odst. 1, písm. b) až f), protože jsme uchazeč:

a) na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a není v likvidaci,
b) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
d) který nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravující výkon odborné činnosti s předmětem veřejné zakázky,


Toto čestné prohlášení stvrzuji podpisem.

V Praze, dne 1.1.2021

Ing. Petra ROZTOMILÁ
jednatel společnosti


Lidské zdroje a zaměstnanost
Projekt - dokument